Selecteer een pagina

Artikel 1. Algemeen
In dit document vind je de algemene voorwaarden en de rechten en plichten die daarmee samenhangen.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht en traject, tenzij hier door beide partijen, middels een schriftelijk akkoord van beide partijen, van wordt afgeweken.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig of onderhavig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Deelnemer en opdrachtgever zullen dan gezamenlijk in overleg gaan met als doel nieuwe bepaling overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de oude bepaling in acht genomen.

Artikel 2. Definities
In de algemene voorwaarden en de overeenkomsten, waarop deze van toepassing zijn,
hebben onderstaande definities de volgende betekenis:

2.1 Nicole Lagerberg coaching
Rechtspersoon die haar producten en diensten aanbiedt. Gevestigd te Fresiaplein 18, 2241 XS Wassenaar.
 

2.2 Coach
Persoon die vanuit Nicole Lagerberg coaching de coaching verzorgt.

2.3 Overeenkomst
De schriftelijke of mondelinge overeenkomst

2.4 Opdrachtgever
De deelnemer/ klant die gebruik maakt van de diensten of producten van Nicole Lagerberg coaching

2.5 Opdrachtbevestiging
Een bevestiging van de opdracht/ vraag van de betreffende klant over de te leveren diensten aan de klant.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
In dit artikel vind je informatie betreffende de aanmelding, betaling en facturering

3.1 Aanmelding
Aanmelding voor een product of dienst bij Nicole Lagerberg coaching geschiedt via de website of middels een offerte per e-mail.
 

3.2 Betaling 

3.2.1.Bij aanmelding voor een online programma geschiedt de betaling direct bij aanmelding (via Ideal of creditcard). 

3.2.2.Bij aanmelding middels een offerte/e-mail, geschiedt de betaling voorafgaand aan de dienst middels een factuur welke Nicole Lagerberg coaching elektronisch verstuurd. 

3.2.3.Deelname aan de coachtrajecten of online programma’s, waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, start wanneer de betaling is voldaan. 

3.2.4. Nicole Lagerberg coaching geeft de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De eerste betaling geschiedt voorafgaand aan de start van het traject. Deelnemer verplicht zich met zijn aanmelding te voldoen aan alle betalingstermijnen binnen de afgesproken termijnen.

3.2.5. Deelnemer dient het totale factuurbedrag inclusief BTW binnen de afgesproken termijn te betalen. Dit zonder korting, inhouding of andere soortige verrekeningen. Niet nakomen van betalingsverplichting 

3.2.6. Indien deelnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale bedrag. 

3.2.7. Na het uitblijven van de betaling na aanmaning zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten, incassokosten verschuldigd aan Nicole Lagerberg coaching.

3.2.8. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van deelnemer. Hieronder vallen onder andere de incassokosten, kosten van beslag, ingeschakelde advocaten en deurwaarders door Nicole Lagerberg coaching. 

3.3 Facturatie 

3.3.1. Facturatie vanuit Nicole Lagerberg coaching vindt digitaal/ elektronisch plaats. 

3.3.2.Bij aanmelding van een online programma, ontvangt de deelnemer direct via het online systeem een factuur van de te leveren producten of diensten. 

3.3.3.Bij aanmelding van een coachtraject middels offerte, ontvangt de deelnemer direct na aanmelding een factuur ter betaling.

3.3.4.In geval van een betaling in termijnen, ontvangt de deelnemer een termijnfactuur welke de deelnemer binnen de afgesproken termijn betaald. Mocht de betaling mislukken, dan dient het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen op de rekening van Nicole Lagerberg coaching te staan. 

Artikel 4. Verplichtingen deelnemer

4.1 Voor het juist uitvoeren van de dienst, is het essentieel dat deelnemer alle noodzakelijk gevraagde informatie verstrekt aan Nicole Lagerberg coaching.

4.2 Deelnemer neemt een coöperatieve positieve houding aan ten aanzien van de coaching 

4.3 Deelnemer dient zich te committeren aan het aangeboden proces. Dit houdt in dat het aangeboden proces wordt belopen en deelnemer zelf aan de slag gaat met de geboden opdrachten.

4.4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de te ondernemen acties voortvloeiend vanuit de coaching of online programma’s. 

4.5 Indien deelnemer in verzuim is (met betaling of enig ander aspect aangegeven vanuit Nicole Lagerberg coaching), behoudt Nicole Lagerberg coaching zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.6 Nicole Lagerberg coaching biedt tools en handvatten voor ouders om aan de slag te gaan. De daadwerkelijke uitkomst hiervan ligt bij de ouder die ermee aan de slag gaat. In het proces biedt Nicole Lagerberg coaching haar hulp door middel van coaching. 

Artikel 5. Annulering door/ opzegging van deelnemer

5.1 Deelnemer is gerechtigd deelname aan een traject binnen 14 dagen na aanmelding (bedenktermijn). 

5.2 Voor restitutie van het volledige bedrag dient deelnemer binnen deze 14 dagen de annulering aan Nicole Lagerberg coaching schriftelijk te hebben toegezonden. 

5.3. Annulering van een traject dient altijd via e-mail te worden gezonden naar: info@nicolelagerbergcoaching.nl 

5.4 Bij annulering ná de 14 dagen bedenktermijn is Nicole Lagerberg coaching niet gehouden aan het volledig restitutioneren van het bedrag. De verplichtingen van betaling door deelnemer blijven hiermee bestaan. 

5.5. Deelnemer is niet gerechtigd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen/ de betaling stop te zetten. Als deelnemer de betaling eenzijdig stopzet, is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Hiervoor gelden de artikelen zoals beschreven in artikel 3.

5.6 In overleg met Nicole Lagerberg coaching is in hoge uitzondering mogelijk om hiervan af te wijken. Dit kan enkel met een schriftelijk akkoord vanuit Nicole Lagerberg coaching. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Nicole Lagerberg coaching is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor enige schade voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct en bewust is toe te wijzen aan Nicole Lagerberg coaching. 

6.2 Nicole Lagerberg coaching is NIET aansprakelijk jegens deelnemer voor schade, waaronder bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, door welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. Tenzij deze door grove schuld of opzet is te wijten aan Nicole Lagerberg coaching. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Nicole Lagerberg coaching beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst (excl. BTW). 

6.3 Iedere schade jegens Nicole Lagerberg coaching vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na vordering. 

6.4 Schade kan gemeld worden tot 6 maanden na einde overeenkomst. Hierna vervalt elke ingediende schade. 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien Nicole Lagerberg coaching door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk of de overmacht was te overzien, is Nicole Lagerberg coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Nicole Lagerberg coaching op betaling door deelnemer voor reeds verrichte prestaties, voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de verdere overeenkomst op te schorten. 

7.2 Nicole Lagerberg coaching zal deelnemer direct op de hoogte stellen van een overmachtsituatie en zal met deelnemer proberen te komen tot een oplossing, gegeven de inspanning van Nicole Lagerberg coaching. 

7.3 Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden (buiten invloed van Nicole Lagerberg coaching) , waardoor Nicole Lagerberg coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is om haar verplichting te kunnen voldoen zoals ziekte, overlijden, een oorlogssituatie, storingen, terrorisme, noodtoestanden en voorts alle omstandigheden waardoor Nicole Lagerberg coaching redelijkerwijs niet kan worden gevraagd de prestatie te leveren. 

8. Uitvoering door derden

Nicole Lagerberg coaching is gerechtigd om derden in te schakelen voor het uitvoeren van een overeenkomst. 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Nicole Lagerberg coaching zal geen inhoudelijke informatie, die zij van deelnemer heeft ontvangen, openbaar maken. Tenzij dit vanuit wet-en regelgeving verplicht is.

9.2 Deelnemers verklaren hiermee alle verkregen informatie vanuit Nicole Lagerberg coaching geheim te houden. Het betreft hier informatie verkregen uit coaching, trajecten of programma’s. Namen van andere deelnemers zijn tevens vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met niet-deelnemers. 

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van door Nicole Lagerberg coaching ontwikkelde trajecten, programma’s, e-books, syllabi, opdrachten, e-mails, hand-outs, oefeningen, aanbiedingen, documenten, uitingen op internet en andere informatie die voortkomt uit
werkzaamheden van Nicole Lagerberg coaching blijven bij Nicole Lagerberg coaching. Het reproduceren, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.
 

10.2 Het is niet toegestaan om enig door Nicole Lagerberg coaching ontwikkeld materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken via welk medium of kanaal dan ook. 

10.3 Het is niet toegestaan om enige duiding van Nicole Lagerberg coaching op de verkregen informatie te wijzigen of verwijderen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen blijven alle rechten van intellectuele eigendommen bij Nicole Lagerberg coaching. 

10.4 Het verspreiden van informatie dat gratis is aangeboden, is enkel mogelijk wanneer deze voorzien blijft van de duiding van de naam en het logo van Nicole Lagerberg coaching. 

11. Persoonsgegevens

11.1 Nicole Lagerberg coaching behandelt de persoonsgegevens, die zij ontvangt van de deelnemer, strikt vertrouwelijk en conform de privacy wetgeving. 

11.2 Nicole Lagerberg coaching neemt in het klantenbestand de naam- en adresgegevens op van haar deelnemers. Dit met als doel om alle benodigde informatie omtrent de dienstverlening te kunnen aanbieden. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze via die weg ook op de hoogte gehouden worden van eventuele aanbiedingen (van trainingen, trajecten of programma’ s). 

11.3 Indien deelnemer geen behoefte heeft aan informatie omtrent nieuwe dienstverlening van Nicole Lagerberg coaching, kan zij dit ten alle tijde laten weten aan Nicole Lagerberg coaching. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

12.1 Op alle door opdrachtgever/ deelnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de daarvoor bevoegde rechter. 

12.3 Partijen zullen zich, alvorens zich tot de rechter te richten, volledig inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Wijziging en geldigheid van algemene leveringsvoorwaarden

13.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in te zien op de website van Nicole Lagerberg coaching. 

13.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden totdat wijziging van deze algemene leveringsvoorwaarden bij nieuwe overeenkomsten, schriftelijk door Nicole Lagerberg coaching is doorgegeven.